Home Nyheter En helstatlig filmpolitik?

En helstatlig filmpolitik?

0

Nytt förslag kan innebära en historisk förändring från de filmavtal som kännetecknat svensk film de senaste femtio åren.

Regeringens proposition Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (Prop. 2015/16:132) har överlämnats till riksdagen. Förslaget innebär en helstatlig filmpolitik med en tydlig vision och är tänkt att träda i kraft den första januari 2017.

Staten kommer att ta ett helhetsansvar för filmpolitiken samt dess finansiering. Det innebär att den filmavtalsmodell som drivit svensk filmproduktion de senaste femtio åren överges. Filminstitutet får en central roll i verkställandet av den nya filmpolitiken.

I propositionen formuleras en vision för framtidens svenska filmpolitik. Regeringen skriver att ”Svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla. Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt.”

Visionen är omsatt i sju filmpolitiska mål vilka ska vägleda Filminstitutets arbete i framtiden:

  1. Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.
  2. Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.
  3. Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
  4. Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
  5. Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
  6. Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
  7. Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

För att säkerställa fortsatt inflytande för filmbranschens övriga aktörer föreslår regeringen införandet av branschråd. I dessa skulle en bred samling branschaktörer, fler än de som omfattades av det tidigare filmavtalet, få inflytande över bland annat utformningen av stödsystem.

– Regeringens proposition innebär att vi skulle få en tydlig struktur för branschinflytande, något som är mycket positivt, säger Anna Serner.

Nu ska propositionen behandlas i de relevanta utskotten, främst Kulturutskottet, men också i t.ex. Utbildningsutskottet och Näringsutskottet. Debatt och omröstning sker i slutet av maj.